Barkborre

Barkborre

Den färdiga granbarkborren är 4-5 mm lång, cylindriskt byggd med ganska korta ben och antenner. Färgen är hos nykläckta individer ljusbrun och hos färdiga vuxna är den svart-brun. Baktill på vardera täckvinge sitter 4 taggar, tillsammans 8 stycken och därmed kallas arten ibland för åttatandad barkborre. De yttersta lederna på antennerna är starkt utvidgade och bildar en tydlig klubba.


Från svärmning till nya barkborrar

Barkborrarna svärmar när temperaturen stiger över +18°C på våren/försommaren. Då lämnar dom sina övervintringsplatser och flyger iväg och letar efter lämpliga träd.

Hannarna inleder attacken på en gran.


                  Borrmjöl

Granbarkborren angriper levande granar när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft.

Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren. För att övervinna trädets försvar (kådan) måste barkborrarna vara flera tusen som attackerar ett och samma träd samtidigt. För att samordna attacken kommunicerar de med feromoner (doftsignaler).


När de borrar sig in genom barken infekterar de också trädet med blånadssvampar som bidrar till att trädet dödas.

Både hanar och honor, som flyger förbi känner doften och samlas på den stressade granen.

Hanarna börjar omedelbart gnaga sig in i barken överallt.

Granen försöker dränka alla i kåda, men till slut orkar den inte längre. Barkborrarna vinner, och kallar på honorna.


Honorna kryper in till hanens nybyggda parningskammare. Det brukar vara 2 – 3 honor per hane innan honorna signalerar till andra honor att det är fullsatt. Varje hona gnager sedan en rak, cirka 10 cm lång modergång som följer granens fiberriktning. Äggen läggs i gångens sidor. Larverna äter sig vinkelrätt ut från modergången och förpuppar sig efter 5-6 veckor

Under barken

Efter ungefär en vecka som puppa kläcks de nya baggarna. De stannar under barken ytterligare ett par veckor och äter medan skalet hårdnar och de får den vuxna granbarkborrens bruna färg. 8-10 veckor efter svärmningen kan den nya generationen lämna granen och antingen angripa nya granar eller gräva ner sig i marken för att övervintra. 2-3 veckor efter angreppet lämnar föräldradjuren trädet för att lägga en syskonkull i ett annat träd. 6-8 veckor efter angreppet är den nya generationen barkborrar flygklara och lämnar trädet för att angripa ett nytt träd.


Varma försommardagar med svaga vindar erbjuder optimala flyg förhållanden. Det normala är att flygperioden startar någon gång under maj. Barkborrarna har en mycket god spridningsförmåga. Beroende på tillgången av lämpliga yngelträd flyger baggarna kortare eller längre sträckor, alltifrån några 10-tal meter upp till många km.

Granbarkborren flyger även senare under sommaren eftersom merparten av föräldradjuren efter några veckor lämnar yngelplatsen för att anlägga en ny syskonkull. Ytterligare en syskonkull kan förekomma men i denna deltar en mindre andel av granbarkborrarna. Därefter dör vanligtvis föräldradjuren. Vanligtvis hinner granbarkborren bara med en generation per år i Sverige. Det innebär att den nya generationen av granbarkborrar förökar sig först nästa sommar efter att de övervintrat. Men under varma somrar händer det att de hinner med två generationer på ett år. Det händer också att de försöker men att avkomman inte hinner utvecklas färdigt vilket innebär att den fryser ihjäl under vintern.


Granbarkborren har under de senaste åren orsakat stora skador både i södra och norra Sverige. Skalbaggen är granskogens allvarligaste skadegörare som ibland uppträder i mängd och då kan döda många träd samt infektera virke med blånad. Antalet granbarkborrar i skogen varierar kraftigt geografiskt och mellan år.

Barkborrehunden

En barkborrehund är en hund som tränats att markera och lokalisera olika feromonkomponenter som ingår i granbarkborrarnas doftkommunikation när dom börja en attack på en gran. Sökekipaget (hund och en förare), föraren leder arbetet och ger sin hund rätt förutsättningar att lyckas med sin uppgift. Det är därför mycket viktigt att hundföraren har god kunskap om hur granbarkborren fungerar och hur man lägger upp en bra sökstrategi. För skogsägaren som vill hitta angripna granar och ta hjälp av en barkborreutbildad sökhund är det viktigt att veta att både hund och förare har den utbildning som krävs och har kunskapen om barkborre och skogen. Därför är det viktigt att veta att ekipaget är certifierad.

Certifiering består av ett teoriprov i bland annat barkborrekunskap och ett praktiskt prov. Både hundens förmåga och uthållighet att lokalisera angrepp och förarens förmåga att läsa skog och bedöma ett angrepp bedöms


Jag & Aila gick utbildningen till barkborresökekipage under hösten/vintern 2020 och i maj-juni 2021 är vi färdiga med utbildningen. Teoriprov har vi gjort i två olika delprov Vilka jag har fått godkänt på Vi tar oss an uppdrag i hela Sverige. 


Om barkborrehunden

En utbildadhund kan hitta angreppen efter ca en timme som angreppet startat, när hanarna borrat sig in i barken

Vi söker ca 5 – 10 hektar/timme beroende på terräng, vind, väder och hur mycket angrepp det är Tack vare hundens överlägsna luktsinne så kan en hund hitta och lokalisera en angripen gran på ett avstånd av drygt 100 meter.Aila

Ett utbildat sökekipage söker av större områden på betydligt kortare tid och hittar fler angrepp än en människa utan hund. De skannar även områden som är lätt att missa.

Hundföraren har även stor kunskap att läsa skog och vet vilka områden som t. ex inte är sökbara, har spetskompetens om granbarkborrar och kan bedöma hur stort angreppet är, samt även åldersbestämma angreppen. Föraren lägger också upp en bra strategi och ett tidseffektivt söksystem för att hunden ska få den bästa förutsättningen i skogen Vi märker alltid upp angripna granar som ni föredrar med snitsel eller sprayfärg markerar även med hjälp av GPS koordinater. Efter uppdraget så får ni en en sökrapport.


För oss människor är tecken på nya angrepp svåra att upptäcka på längre håll än någon meter då vi enbart har synen till hjälp för att hitta angreppet. Och de är inte alltid lätta att se då heller, och de höga angreppen missar vi. En erfaren, utbildad hund kan även känna de höga angreppen

En utbildad hund hinner söka av ca 36 gånger större yta än en människa på samma tid


Tidsåtgång

Hur lång tid ett uppdrag tar beror på olika faktorer så som terräng, väder och vind samt hur mycket angrepp det finns. Är det tex mycket angrepp i området tar det längre tid. Ett sökområdet med få/inga angrepp skannas snabbt av det då det inte behövs lägga tid på att markera angripna granar.

Söktid: ca 5-10ha/timme

Pris: 900:- (ex moms)/timme + resa; 40:- (ex moms) /mil Vi utgår från Frändefors (Västra Götaland) Om du väljer att anlitar en barkborrehund så kan du lägga tiden på att snabbt få bort de angripna granarna för att förhindra nya angrepp.
Du kan fortfarande få ut det fulla värdet av trädet då granbarkborrarna inte hunnit infektera granen med den blånadssvamp de för med sig.

Du sparar både tid & pengar!